Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Ny Sønderho - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Ny Sønderho

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Arkitekturværkstedet, Landskabsværkstedet, landskabsarkitekt professor Jørn Palle Schmidt. Økonomisk støttet og igangsat af Fanø Kunstmuseum Sønderho v. Thorkild Møller og Kerry Harm Nielsen

 

Projektbaggrund

Det er ikke blot et særkende, men også af stor værdi i rekreativ og kulturel henseende, at mange mindre landsbyers huse er placeret i fint samspil med landskabet, at de tager udgangspunkt i lokale byggeprincipper, og desuden har haver og fælles grønninger til dyrkning og glæde. Dette kan være af overordentlig stor æstetisk og økologisk værdi samt give en by stærkt særpræg.

I forbindelse med udlæg af nye bebyggelser såvel i Sønderho som på Fanø er det således oplagt, at det nyere traditionelle parcelhusbyggeri ændres, så det igen bliver mere ruralt som i de OPRINDELIGE LANDSBYER, og at de planlægges i en tæt samhørighed med de uomtvistelige lokale kulturhistoriske og landskabelige værdier, der findes.

Udfordringen er således åbenlys. Hvordan kan vi både bevare vore forgængeres udtryksformer og samtidig bruge dem i vor tid? Traditionelle parcelhuse er der allerede rigeligt af for dem, der ønsker dét!

Kort fortalt

”Det Ny Sønderho” giver et konkret bud på en mindre Havekulturby-bebyggelse med udgangspunkt i Sønderhos særlige udtryksformer, dens boliger og boformer, som en væsentlig del af Fanøs kulturarv, og tilføjer tanken om at ”forandre for at bevare” for samtidig at skabe nogle nye attraktive bo- og erhvervsmuligheder. Herigennem udvikles og formidles nye æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige oplevelser, og der bringes sammenhæng imellem fortid og fremtid.

Det Ny Sønderho skal kunne tiltrække noget af den beboertilvækst, der er forudsætningen for såvel byens som Fanøs fortsatte trivsel, og skal ikke være for bestemte aldersgrupper eller erhvervsgrupper, men for folk der søger en egen livsform. Her skal man være indstillet på at bruge naturen som opholdsrum, med havet liggende til begge sider, med klitter helt ind til byen og med nærhed til både hede og enge. Man får det hele – nærheden og tætheden hvor man bor, frihed og roen fra naturlandskabet, og udsynet og horisonten i kontrast til byen inden for rækkevidde.

 

Beliggenhed

Det ny Sønderho er beliggende nord for Sønderho, vest for Postvejen og øst for sommerhusområderne. Grunden er ca. 8.000 m2 stort, fladt og i dag bevokset med øst-vest gående levende hegn, fortrinsvis af bjerg- eller klitfyr. Området er mod vest ligeledes bevokset med et tilsvarende nord-sydgående levende hegn. Fra området er der en smuk udsigt mod syd-øst ud over vadehavet. Cykelstien mellem Nordby og Sønderho går i dag tværs gennem området. Den nordlige del af området ligger i kote 6,8 og den sydlige lavere del i kote 6,4. Området er beliggende i landzone og er et uopdyrket jordbrugsområde.

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk